خانقاهِ دل

بمی بَربند راه عقل را از خانقاه دل
که این دارالجُنون هرگز نباشد جٰای عاقلها‏

دریافت طرح
اشتراک خانقاهِ دل
کلیدواژه: