هذا الانتصار هو من عند الله

هذا الانتصار ليس مرتبطاً بي، إنني مجرد طالب للعلوم الدينية فلا ينبغي لكم أن تربطوا هذا الانتصار بي. إن الانتصار لا يرتبط بالشعب أيضاً، بل هو من عند الله. ۲۳ جمادى الثانية ۱۳۹۹ ه- ق‏

این پیروزی ارتباط به من نداشت؛ من یک طلبه هستم. و نباید این را به من متصل کنید. پیروزی ارتباط به ملت هم نداشت؛ این پیروزی مربوط به خدا بود. ۳۰ اردیبهشت ۱۳۵۸

this victory had no relations with me. I am a clergy. Do not link it to me. This victory had no relations with the nation either. This victory was an act of God. May ۲۰, ۱۹۷۹

دریافت طرح
اشتراک هذا الانتصار هو من عند الله
کلیدواژه: