امداد غیبی الهی

شکست آمریکایی‌ها در طبس توسط نیروهای غیبی الهی به گونه‌ای واضح و آشکار بود که حتی هارولد براون -وزیر دفاع وقت آمریکا- وقتی در برابر این سوال که «چگونه این فاجعه بزرگ به وقوع پیوست؟» قرار گرفت، در حالی که به شدت متحیر بود، چنین پاسخ می‌دهد: «آیت‌اللّه خمینی در بالکن محل سکونت خود حضور یافت و با هر حرکت دست او یک هواپیما به زمین افتاد.»
این عبارت اشاره به همان نقش امداد غیبی الهی دارد که وزیر دفاع آمریکا این گونه بیان می‌دارد.

دریافت طرح
اشتراک امداد غیبی الهی
کلیدواژه:
ماجرای طبس