اسلبوا قوة المؤامرة من العدو

ایها الشباب الاعزاء، یا من اعقد الامل علیکم، امسکوا القرآن بید، والسلاح بالید الاخری، ودافعوا عن کرامتکم وشرفکم دفاعاً یسلبهم قدره التفکیر بالتآمر علیکم. ۴ جمادی الاول 1400

جوانان عزیزم که چشم امید من به شماست، با یک دست قرآن را و با دست دیگر، سلاح را برگیرید و چنان از حیثیت و شرافت خود دفاع کنید که قدرت تفکر توطئه علیه خود را از آنان سلب نمایید. ۱ فروردین ۱۳۵۹

My dear youth! You are my hope. My hope is on you. In one hand hold Qur'an and in the other a weapon and rise in such a way so as to defend your worth, honor and entity. Depredate them of the faculty to think or even conjecture a plot against you. March 21, 1980

دریافت طرح
اشتراک اسلبوا قوة المؤامرة من العدو
کلیدواژه: