برای اسلام...

مردم برای اسلام خون می‌دهند نه برای سیاست. 16 فروردین 1358

دریافت طرحدریافت استوری طرح
اشتراک برای اسلام...
کلیدواژه: