رویدادهای مهم سال 1309 هجری خورشیدی

مهمترین رویداد آذر سال 1309 هجری خورشیدی

تولد اولین فرزند که به یاد پدربزرگش، مصطفی نام گرفت.