رویدادهای مهم سال 1329 هجری خورشیدی

مهمترین رویداد فروردین سال 1329 هجری خورشیدی

تنها دیدار با محمدرضا شاه (از طرف آیت‌الله بروجردی مامور بودند تا جلوی اعدام تعدادی از افراد را بگیرند.)