رویدادهای مهم سال 1340 هجری خورشیدی

مهمترین رویداد فروردین سال 1340 هجری خورشیدی

رحلت آیت‌الله بروجردی در فروردین. به همراه چندین نفر دیگر به عنوان مرجع مطرح بودند اما تاکید داشتند کسی پی مطرح کردن ایشان نباشد.