رویدادهای مهم سال 1343 هجری خورشیدی

مهمترین رویداد فروردین سال 1343 هجری خورشیدی

آزادی و بازگشت به قم باعث شادی مردم شد. (26 فروردین، مدت کوتاهی پس از آزادی سخنرانی تندی درباره مصائب 15 خرداد ایراد کردند.)

مهمترین رویداد آبان سال 1343 هجری خورشیدی

ایراد سخنرانی و پیام شدیداللحن با موضوع انتقاد شدید به تصویب قانون کاپیتولاسیون.

مهمترین رویداد آبان سال 1343 هجری خورشیدی

دستگیری و تبعید به ترکیه در شب 13 آبان.

مهمترین رویداد بهمن سال 1343 هجری خورشیدی

نگارش تحریرالوسیله در ترکیه (کتابی نو در احکام که مسائل سیاسی و اجتماعی را در کنار مسائل عبادی در برمی‌گرفت.)