رویدادهای مهم سال 1344 هجری خورشیدی

مهمترین رویداد مهر سال 1344 هجری خورشیدی

تغییر محل تبعید از ترکیه به نجف اشرف (هدف حکومت ایران منزوی ساختن امام در حوزه دور از سیاست نجف بود. گرچه سختی‌های رویارویی با برخی روحانیون متحجر کم‌تر از مبارزه با حکومت نبود اما پیگیری فعالیّت‌های نهضت در نجف با وقفه‌ روبرو نشد.)

مهمترین رویداد آبان سال 1344 هجری خورشیدی

شروع تدریس دروس حوزوی در نجف از آبان‌ماه.