رویدادهای مهم سال 1346 هجری خورشیدی

مهمترین رویداد فروردین سال 1346 هجری خورشیدی

در اعتراض به لوایحی با قوانین ضد اسلامی در فروردین به هویدا نامه‌ای با لحن تند نوشتند (چند روز بعد پیامی برای ادامه نهضت صادر کردند: "در مقابل ظلم تسلیم نشوید. این‌ها رفتنی هستند و شما باقی هستید.")

مهمترین رویداد خرداد سال 1346 هجری خورشیدی

تحریم فروش نفت و هرگونه رابطه با اسرائیل (دو روز پس از جنگ شش روزه اعراب با اسرائیل با انتشار اعلامیه‌ای این موضوع را اعلام کردند.)