رویدادهای مهم سال 1347 هجری خورشیدی

مهمترین رویداد شهریور سال 1347 هجری خورشیدی

صدور فتوای مشهور مبنی بر جواز پرداخت صدقات و زکات به چریک‌های فلسطینی (این نخستین فتوای یک مرجع شیعی در مجاز دانستن پرداخت زکات و صدقات به مسلمین غیرشیعه است.)