رویدادهای مهم سال 1351 هجری خورشیدی

مهمترین رویداد فروردین سال 1351 هجری خورشیدی

رد کردن برخی توصیه‌ها درباره حمایت از مجاهدین خلق.