منزل قدیمی قم
مسجد اعظم قم
آزادی از زندان؛ فروردین ۱۳۴۳
دوران تبعید امام در ترکیه