خدمت به اسلام

اگر برای خدا می کنید صبر کنید ‏
اگر برای من کردند چیزی ندارم بدهم ‏
به کسی که برای من به زندان رفته جایزه نمی دهم ‏
نمی توانم قصد قربت کنم ‏
نفس است که دعوت می کند‏
مطبوعات به تفرقه دامن نزنند‏
اهل هنر تشویق شوند‏
مردم هرگز متزلزل نمی شوند‏
حضور ملت برای ما عزت آورده است‏
آنچه مرا دلخوش می کند‏
هر شب در حرم به یاد شما بودم ‏
درس خواندن برای خدمت به اسلام است‏
اگر همۀ عالم را بگردید‏
مگر من چه کاره ام؟ ‏
با خوشرویی ما را می پذیرفتند‏