قاطعیت

اگر جرات دارد سوار شود‏
به سپاه کاری نداشته باش‏
به بنی صدر رای ندادند‏
فرماندهان ارتش را بخواهید‏
مواظب مهدی هاشمی باشید‏
بگویید با من هیچ ارتباطی ندارد‏
می خواهید از یک قاتل حمایت کنید‏
شما به وظیفه خود عمل کنید‏
مساله اسلام است‏
فریب نخورید دروغ می گوید‏
او مجرم است باید مجازات شود‏
اگر او هم خلاف کرده دستگیر شود‏
نوشتن مقالات ادامه پیدا کند‏
این آقا منحرف است‏
حواستان را جمع کنید‏
به مدارس انجمن حجتیه وجوهات نمی دادند‏
تعطیل غیر از انحلال است‏
بقیه حرفهایتان را با احمد بزنید‏
عرفات دست کمی از بگین ندارد‏