حقوق شهروندی

در این شرایط رانندگی جایز نیست‏
به مرجع دیگر رجوع کنید‏
از آن حرف عصبانی شدند‏