روحانیت و مردم

باید مردم را بیشتر آشنا کرد‏
باید نمایندگان مومن به مجلس راه یابند‏
یکی زیاد و نصف آن کم است ‏