مالیات

دولت هم مخارجی دارد‏
وقتی فساد زیاد شد همه چیز حمل بر فساد بشود‏