احترام به بزرگتر

مواظب باشید صدمه نخورد‏
احترام برادر بزرگتر در حد یک استاد‏
چرا احمد بیمار است؟‏
زهرا فوراً بیاید او را ببینم‏
به قم که رسیدی تلفن کن‏
آهسته راه می رفتند تا کسی بیدار نشود‏
سه نامۀ مستقل نوشت‏
چرا جلوی پدرت راه رفتی؟‏
دست او را بوسیدم ‏
شما امر نفرمودید‏
فقط دو بار‏
شما جلوتر از ما از هواپیما بیرون بروید‏