حق برادری

مواظب باشید صدمه نخورد‏
احترام برادر بزرگتر در حد یک استاد‏
چرا احمد بیمار است؟‏
زهرا فوراً بیاید او را ببینم‏
به قم که رسیدی تلفن کن‏
آهسته راه می رفتند تا کسی بیدار نشود‏
در قبالشان وظیفه داریم‏