نصیحت پدرانه

به ما نصیحت می کردند‏
ما را به گذشت دعوت می کردند
متوجه این مساله نیستید‏
زیّ طلبگی را حفظ کن‏
خواب را بر بچه تلخ نکن‏
اگر بیدار نشدید‏
با بچه ها رو راست باشید‏
می خورید زمین‏
خودکار به چشمتان نرود‏
باید صورت به خاک بمالی‏
تربیت فرزند از مرد برنمی آید‏
چرا شما نشسته اید؟‏
رفتارت با مادرت خیلی بد بود‏
چرا به حرف مادرت گوش نمی کنی؟‏
حاضرم ثواب عبادتم را عوض کنم‏
چیزی که مهم است دختر است
جوانها را باید رعایت کرد‏
اگر احمد می خواهد طلبه شود‏
به من فرصت فرار دادند‏
با لحن بسیار ملایم تذکر دادند‏
این را برای فهیمه خریدم
زدند روی دست من‏
یک مرتبه تو را دعوا نکرد‏
من برای همه دعا می کنم
اصرار نمی کردند چه رشته ای بخوانند‏
در عمل به ما یاد می دادند‏
جز در مسائل شرعی، سخت گیری نمی کردند‏
مقیّد بودند حجابمان را حفظ کنیم‏
چرا این کار را کرده اید؟‏
تذکر می دادند‏
شما هیچ تفاوتی با خواهرتان ندارید‏
می خواهی به چین بروی؟‏
ما انقلاب نکردیم که پُست بین خودمان تقسیم کنیم‏
خانواده ها باید هم مسلک باشند‏
نظر نهایی به عهدۀ شما فرزندان است‏
با ما مشورت می کردند‏
توصیه هایشان کلّی بود‏
خیلی کم اهل نصیحت هستند‏
طوری نباشد، با اکراه بیاید‏
برو قم و مشغول درس باش‏
سعی کنید علم را به قلب تان بفرستید‏
تکبرّ نکنید‏
مهمترین تذکر‏
اهمیت جوانی‏
مبادا ریا شود‏
دعای عهد در سرنوشت دخالت دارد‏
اینطور نخندید‏
می دانید غیبت چقدر حرام است‏
حتی به شوخی دروغ نگویید‏
در مجالس غیبت شرکت نکنید‏
غیبت نکن‏
هر کدام جای خود‏
تفریح داشته باش‏
برو آخوند بشو‏
زود برو نمازت را بخوان‏
نمازت را خوب بخوان‏
سعی کن بهتر نمره بیاوری‏
سعی کنید با هم رفیق باشید‏
این انگشتری را برای او نگه دار‏
تا جوان هستید‏
تا جوان هستی قدر بدان‏
باید مدد از جای دیگر برسد‏
وقت آن است که به مردم خدمت کنی‏
فرزندان با تقوا تربیت کنید‏
ما ملت خوبی داریم‏
مواظب خودتان باشید‏
حفاظت از خودتان واجب است ‏
از جان ایشان محافظت کنید‏
هر نیم ساعت به من گزارش کنید‏
فرزندشان را به عیادت من فرستادند‏
دیگر بالای درخت نرو‏
دعا کنید دختر باشد‏
خانم ها از خودشان صحبت کنند‏
شیطان از اینجا سراغ آدم می آید‏
چرا جلوی پدرت راه رفتی؟‏
خود دنیا کدورت است ‏
قل انما اعظکم بواحده‏
برای جامعه فرد مفیدی باشید‏
سعی کن پهلوان باشی‏
حسابتان را با مردم صاف کنید‏
تا می توانید در جوانی خدمت به مردم بکنید‏
قصد قربت کن
سفارش بچه ها را می کردند
کارهای بد را ترک کنید‏
باید با هم سازش داشته باشید‏
با هم بسازید‏
با هم خوب باشید‏
برخی نوشته ها مفید و برخی اشکال دارد‏
آنطور که می گویند نیست‏
تا اینجا که آمدی دست شما درد نکند‏
حضور به موقع در درس
با تقسیم وقت کارھا برکت پیدا می کند
موقع تفریح باید تفریح کنی
در ساعت تفریح درس نخوانید
گناه دیگر تو بی نظمی است
لیوان را تا حدی که می خورید پر کنید‏
چقدر نامرتبی
دریافتند علی مریض است‏
دختر خیلی خوب است‏
درس خواندن برای خدمت به اسلام است‏
تصمیم گرفتیم شما را نصیحت کنیم‏
چین نرو!‏
از محرمات دوری کنید‏
در واجبات و محرمات برخورد شدید دارند‏
تفاوتی با خواهرتان ندارید‏
مهری تعیین کنید‏
اعتصاب غذا صحیح نیست‏
احتمال ضرر می دهی؟‏
چه خوب بود نصحیت می کردید
خودشان به مطب دکتر رفتند‏
این طور زیارت شایسته نیست‏
نامی از من برده نشود‏
کشتی بگیرند غیبت نکنند‏
خانمها از خودشان صحبت کنند‏
بارها می فرمودند‏
در مجالس غیبت شرکت نکنید‏
این طور حرف نزن‏
دقت شود تفاوتی نباشد‏
اگر به تخلفات برسید‏