وفای به عهد

بخواب، صبح می برمت حسینیه‏
تمام اعیاد را عیدی می دادند‏
به آقا بگوییم مرتب تشریف بیاورند
امام قبل از ھمه به درس می آمدند
کسی به منظمی امام ندیده ام
درس امام فقط دو روز تعطیل بود
روح لله، روح لله است
حتی یک دقیقه تاخیر نمی کردند
باید سر موقع حاضر باشید
وقتی امام زنگ می زدند
امام بلافاصله رد امانت می کردند
چرا فلانی نیامده است؟
باید تمام اتاق را دست بکشی‏