فرزند پروری

اگر بیدار نشدید‏
نماز خوانده ای؟‏
وضعیت درسی بچه ها را جویا می شدند‏
بدون فاطمه اینجا نیایی‏
سعی می کردند زودتر سلام کنند‏
به علی تحمیل نمی کرد بماند‏
با بچه ها رو راست باشید‏
بچه باید بازی کند‏
خیلی با بچه ها مهربان بودند‏
می خورید زمین‏
خودکار به چشمتان نرود‏
باید صورت به خاک بمالی‏
تربیت فرزند از مرد برنمی آید‏
برای مادرتان هدیه بخرید‏
به نقش مادر خیلی حساس بودند‏
چرا شما نشسته اید؟‏
رفتارت با مادرت خیلی بد بود‏
چرا به حرف مادرت گوش نمی کنی؟‏
حاضرم ثواب عبادتم را عوض کنم‏
چیزی که مهم است دختر است
جوانها را باید رعایت کرد‏
امام ما را آزاد می گذاشتند‏
با خریدن اسباب بازی مخالف بودند‏
تمام اعیاد را عیدی می دادند‏
من امروز عصر نخوابیدم‏
وقت مشخصی را با بچه ها بودند
دو سه روز خودمان را نشان نمی دادیم‏
بیا این شیشه ها را جمع کن‏
بگویید این کارگر بخرد‏
آزادی مطلق به ما می دادند‏
هیچ گونه سختگیری نمی کردند‏
تنها محدودیت، رعایت مسائل دینی بود‏
اگر احمد می خواهد طلبه شود‏
به من فرصت فرار دادند‏
با لحن بسیار ملایم تذکر دادند‏
این را برای فهیمه خریدم
زدند روی دست من‏
یک مرتبه تو را دعوا نکرد‏
کنجکاوی نمی کردند‏
هیچ وقت به ما نگفتند نماز بخوانید‏
اگر می توانی بمان‏
این هم به خاطر تو‏
من برای همه دعا می کنم
اصرار نمی کردند چه رشته ای بخوانند‏
در عمل به ما یاد می دادند‏
در آن خانه کسی بوده است‏
جز در مسائل شرعی، سخت گیری نمی کردند‏
مقیّد بودند حجابمان را حفظ کنیم‏
چرا این کار را کرده اید؟‏
تذکر می دادند‏
شما هیچ تفاوتی با خواهرتان ندارید‏
حتی به هم سلام نکنند‏
سلام واجب نیست‏
در کار واجب و ضروری حرفی ندارند‏
جوانها بهتر است بیشتر خود را بپوشانند‏
این در شان شما نیست‏
محیط قم و درس خواندن ما‏
در موارد اصولی تحت تاثیر نبودند‏
شما که فردا می روید‏
خوشم آمد که به چنین نمازی رفتی‏
هم به خانواده می رسیدند هم به تهجّد و مطالعه شان‏
شب را تقسیم بندی می کردند‏
وقتی خانم مسافرت می رفتند‏
برخلاف رضایت مادر کاری نکن‏
تو تلافی کن‏
خانم، از من راضی باش‏
اینجا آب نیست؟‏
تا خانم نمی آمد غذا نمی خوردند‏
دست به غذا نمی زدند‏
خانم نیامدند؟‏
تا گفتم خانم گفته، چیزی نگفتند‏
مرد حق ندارد بگوید‏
بروید مادرتان تنها نباشد‏
من کسی را نمی خواهم‏
شما نشسته اید و خانم کار می کنند؟‏
حق ندارم به خانم امر کنم‏
خانم بگویند چایی بیاورند‏
در گوشمان دعا می خواندند‏
این انگشتری را برای او نگه دار‏
فرزندان با تقوا تربیت کنید‏
مادرت به جز خدا کسی را ندارد‏
خانم، بی نظیر است‏
تربیت فرزند از مرد برنمی آید
به تربیت فرزندتان بپردازید‏
چرا جلوی پدرت راه رفتی؟‏
سفارش بچه ها را می کردند
من نمی خواهم به جهنم بروم‏
قاشق برای ماست هست‏
در واجبات و محرمات برخورد شدید دارند‏
از کودکی حق غیبت نداشتیم‏