نماز اول وقت

وضعیت درسی بچه ها را جویا می شدند‏
کنجکاوی نمی کردند‏
هیچ وقت به ما نگفتند نماز بخوانید‏
در مجالس غیبت شرکت نکنید‏
سفارش بچه ها را می کردند
موقع نماز شب، خودشان بیدار می شدند‏
وقت نماز شب را می پرسیدند‏
قبل از وقت، خودشان را آمادۀ نماز می کردند‏
نیم ساعت قبل از وقت نماز، بیدار می شدند‏
مگر وقت نماز رسیده؟‏
من از شما گله دارم‏
نگران نماز اول وقتشان بودند‏
نکند نمازم قضا بشود‏