تقدم در سلام کردن

سعی می کردند زودتر سلام کنند‏
حتی یکبار نتوانستم ‏
سعی می کردند زودتر سلام کنند‏
حتی به بچه ها سلام می کردند ‏
نگاه می کردند
پاسخ سلام همه را می دادند‏
غافلگیر می شدیم‏
به من مجال سلام ندادند ‏
احساس کردم کسی سلام کرد ‏
اهل منزل هم کمتر می توانستند ‏
ابتدا به سلام می کردند
قبل از اراده من سلام می کردند ‏