ارتباط با نامحرم

شما هیچ تفاوتی با خواهرتان ندارید‏
کسی اینجا هست‏
حتی به هم سلام نکنند‏
سلام واجب نیست‏
در کار واجب و ضروری حرفی ندارند‏
جوانها بهتر است بیشتر خود را بپوشانند‏
نامحرم داخل اتاق است
به ارتباط زن و مرد بسیار حساس بودند‏
باید جدّی صحبت کرد‏
از آن حرف عصبانی شدند‏
در مساله نامحرم سختگیر بودند‏
اگر نامحرم باشند نمی توانند با هم صحبت کنند‏
کسی اینجا هست‏
تفاوتی با خواهرتان ندارید‏
دیوار را بردارند‏
صورتشان را برمی گرداندند‏
واجب نیست سلام کنید‏