مشورت کردن

نظر نهایی به عهدۀ شما فرزندان است‏
با ما مشورت می کردند‏
باید با آقا مشورت می کردیم‏
مردم را در جریان بگذارید‏
من خاطرم جمع نیست‏
مسلمان باید تشکیلاتی باشد‏