توسل و توکل به خدا

استخاره کردند
هر شب به تو دعا می کردم ‏
حسابتان را با مردم صاف کنید‏
دعا کنید خدا عاقبت مرا به خیر کند‏
علی را بیرون ببرید‏
مرگ چیزی نیست‏
آنچه خوبان ھمه داشتند
من این حق را ندارم‏
من خودم باطل السحر هستم!‏
ما خدا را داریم‏
این لطف خدا بود‏
این ما نیستیم
احتمال نمی دهید تبعید بخاطر این بود؟‏
آنچه مقدّر است به ما می رسد‏
من به خدا اطمینان دارم‏
وقتی امام تکبیر گفتند‏
از اتاق خودم بیرون نمی روم‏