دوری از محرمات

مهمترین تذکر‏
دعای عهد در سرنوشت دخالت دارد‏
اینطور نخندید‏
می دانید غیبت چقدر حرام است‏
این غیبت است‏
کسی جرات غیبت نداشت‏
شما نباید آبرویش را ببرید‏
حتی به شوخی دروغ نگویید‏
در مجالس غیبت شرکت نکنید‏
در مورد عرفیات آزاد هستی‏
به هر صورت که میل داری لباس بخر‏‏
هیچ توقعی از من نداشتند‏
در رنگ قیدی ندارم ‏
خانم ها از خودشان صحبت کنند‏
کارهای بد را ترک کنید‏
تنها محدودیت، رعایت مسائل دینی بود‏
از محرمات دوری کنید‏
در واجبات و محرمات برخورد شدید دارند‏
من به هیچ کار تو کار ندارم‏
بلند می شدند می رفتند‏
همیشه از غیبت نهی می کردند‏
به شرطی که غیبت نشود‏
در مجلس غیبت نمی نشستند‏
با نگاه تندی ما را ساکت می کردند‏
اگر احتمال غیبت می دادند‏
غیبت امر حرامی است‏
مطلقاً غیبت نمی کردند‏
گناه بی مزه ای است‏
از کسی حرف نزنید‏
حاضر نیستم بشنوم‏
چه عرض کنم‏
یک غیبت نشنیدم‏
حتی شبهه غیبت نشنیدم‏
چرا مواظب زبانمان نیستیم؟‏
کشتی بگیرند غیبت نکنند‏
این غیبت است‏
فضای اینجا الان حرام است‏
نباید آبرویش را ببرید‏
خانمها از خودشان صحبت کنند‏
بارها می فرمودند‏
مگر خودتان حرف ندارید؟‏
اجازۀ صحبت ندادند‏
به شدت برآشفته می شدند‏
در مجالس غیبت شرکت نکنید‏
حاضر نیستم بشنوم‏