پرهیز از ریا

مبادا ریا شود‏
گناه دیگر تو بی نظمی است
به وضع ظاهری خودشان می رسیدند‏
چقدر نامرتبی
این دروغ است‏
چرا حسن اینطور آشفته است؟‏
خیلی صادق بودند‏
تکبرّ نکنید‏
می ترسیدم برای غیر خدا گریه کنم ‏
مسجد متروکه ای انتخاب کردند ‏
اقامۀ نماز در حد کفایت بر واجب‏