پرهیز از غیبت کردن

می دانید غیبت چقدر حرام است‏
این غیبت است‏
کسی جرات غیبت نداشت‏
شما نباید آبرویش را ببرید‏
حتی به شوخی دروغ نگویید‏
در مجالس غیبت شرکت نکنید‏
غیبت نکن‏
آقای بهشتی حفظ الغیب اشخاص را دارد‏
خانم ها از خودشان صحبت کنند‏
تا سوالی نمی شد ساکت بودند‏
به این استفتا جواب نمی دهم‏
منزل من جای گوشه و کنایه نیست‏
جایی برای غیبت نبود‏
بلند می شدند می رفتند‏
همیشه از غیبت نهی می کردند‏
به شرطی که غیبت نشود‏
در مجلس غیبت نمی نشستند‏
هیچکس نمی تواند ادعا کند‏
اگر احتمال غیبت می دادند‏
شدیداً جلوگیری می کردند‏
مطلقاً غیبت نمی کردند‏
راضی نیستم‏
گناه بی مزه ای است‏
از کسی حرف نزنید‏
حاضر نیستم بشنوم‏
چه عرض کنم‏
کسی جرات کنایه نداشت‏
کسی نمی توانست غیبت بکند‏
یک غیبت نشنیدم‏
راضی نیستم غیبت بکنید‏
حتی شبهه غیبت نشنیدم‏
چرا مواظب زبانمان نیستیم؟‏
کشتی بگیرند غیبت نکنند‏
حرف احدی زده نشود‏
حرف دیگران را نزنید‏
در بیرونی من غیبت نکنید‏
حتی یک مرتبه غیبت نکردند‏
این غیبت است‏
غیبت نکنید‏
فضای اینجا الان حرام است‏
نباید آبرویش را ببرید‏
بسیار ناراحت می شوند‏
از کودکی حق غیبت نداشتیم‏
خانمها از خودشان صحبت کنند‏
بارها می فرمودند‏
مگر خودتان حرف ندارید؟‏
اجازۀ صحبت ندادند‏
به شدت برآشفته می شدند‏
در مجالس غیبت شرکت نکنید‏
حاضر نیستم بشنوم‏
از آنچه راجع به من است می گذرم‏