صدقه دادن

اینها را ببر و تقسیم کن
گوسفند قربانی کنید‏
نذر کرده بودند‏