قانون منزل

خیلی به قانون منزل اهمیت می دهند
باید با آقا مشورت می کردیم‏
می توانم به این قسمت بیایم؟‏
دخالتشان در امور خانه برای اطلاع بود
تا گفتم خانم گفته، چیزی نگفتند‏