نظم در زندگی روزانه

اگر می خواهید، شام بیاورید‏
نیمه شبها، در حال تضرّع بودند‏
وقت نماز شب را می پرسیدند‏
در همان ساعت همیشگی نماز شب می خواندند‏
برای هر نماز، عمامه می گذاشتند‏
من از شما گله دارم‏
به امام بگویید ما می ترسیم
من ھم کار خودم را می کنم
نظم روزانه
نظم حتی در زندان
نماز شب
امام به وقت از خواب برمی خاست
وقتی امام به حرم می رفتند
نظم در تشرف به حرم
نظم در زیارت
نظم چھارده ساله در زیارت
یک برنامۀ مرتب و ھمیشگی
نظم اتوماتیک و خودکار در برنامه ھا
نظم در ھمه حالات
نظم روزانه در پاریس
ساعت وضوی امام را می دانستم
برنامه یک روز امام در پاریس
ساعت چھار آماده می شود
اجازه می دھید؟
کسی که کارش ضابطه دارد
انگار حادثه ای رخ نداده است
هفته ای دوبار حمام می رفتند‏
همیشه لباس سفید می پوشیدند‏
خمینی ابداً گریه نمی کند‏
دائم مشغول مطالعه بودند‏
نظم مطالعاتی امام تغییرناپذیر بود‏
یا در حال عبادت بودند یا مطالعه‏