حفاظت امام

اگر خطری هست چرا برای من نباشد‏
من مامور مسلح نمی خواهم‏
می خواهم میان مردم راه بروم‏
به مردم فشار نیاورید‏
بگذارید خطر تنها برای من باشد‏
پناهگاه نسازید‏
برای خودتان است یا من؟‏
شما با من نیایید‏
مردم از من محافظت می کنند‏
اینها چه می کنند؟‏
آرامش در همه حال‏
من از این اتاق تکان نمی خورم‏
شورای انقلاب اینجا را ترک کند‏
احتیاج به این کار نیست‏
خبر بمباران محل اقامت رسید‏
شما بروید توی پناهگاه
در خارج باید بنشینند وافور بکشند‏
شما هم باز نکنید‏
شما خیالتان راحت باشد‏
من در اینجا می مانم‏