مرجعیت امام

مردم مرجع را تعیین می کنند‏
سی سال دقت کردیم‏
اظهار لطف کردند‏
حل یک معمای پیچیده ریاضی‏
باید پول بدهند و رساله بخرند‏
نمی توانم امضا کنم‏
پس از انقلاب همان رفتار قبلی را داشتند ‏
پس از انقلاب همان رفتار قبلی را داشتند ‏
شما امر نفرمودید‏
در تمام عمرم دنبال پول نرفتم‏
به فکر ارتباط با ثروتمندان نبودند‏
حق ندارید غیبتی بکنید‏
احتمال نمی دهید تبعید بخاطر این بود؟‏
من دیدار خصوصی با کسی ندارم‏