ایمان به مردم

من مردم را بهتر می شناسم‏
در این مردم نمی شود کودتا کرد‏
قابل باور نیست‏
دشمنان دو چیز را نشناخته اند ‏
همیشه متکی به مردم بودند‏
مردم جلوتر از ما هستند ‏
حضور ملت برای ما عزت آورده است‏
بروید به مردم بگویید‏
مطالب را با مردم در میان بگذارید‏
چگونه ارزش ملت را بشناسیم؟‏
برای مردم کاری نکرده ام‏
به احساسات مردم پاسخ دادند‏
چه کسی گفته جلو مردم را بگیرند‏
من مامور مسلح نمی خواهم‏
می خواهم میان مردم راه بروم‏
به مردم عشق می ورزیدند‏
ملت ما دستش را قطع می کند‏
شما بروید خط مردم را دنبال کنید‏
روزنامه ها مال ما نیست‏
ما ملت خوبی داریم‏
ملت ما بهترین ملتهاست‏
ریشۀ رژیم شاهنشاهی را باید قطع کرد‏
مردم دوباره به پا می خیزند‏
انقلاب را به دست مردم می سپاریم ‏
مردم مرجع را تعیین می کنند‏
مردم هرگز متزلزل نمی شوند‏
دست و بازوی شما را می بوسم‏
با بیشترین همّ خود به شما دعا می کنم‏
انگار به حجلۀ عروسی می روند‏
مردم از من محافظت می کنند‏
در این مردم نمی شود کودتا کرد‏
احساس حقارت می کنم ‏