آگاه کردن مردم

بایدها برای مردم چاپ شود
باید چاپ شود تا مردم بدانند‏
مردم را در جریان بگذارید‏
بروید به مردم بگویید‏
مطالب را با مردم در میان بگذارید‏
واقعیات را به مردم بگویید‏
چرا برای مردم توضیح نمی دهند؟‏
هیچ چیزی نباید از ملت دور باشد
مصاحبه پخش شود‏
برایشان فرق نمی کند‏
حضور ملت برای ما عزت آورده است‏
در شب اول فاتحه شرکت کردند‏
از کار ما راضی بودند‏
کاری نکنید که نتوانید به مردم توضیح بدهید‏
چرا به من می گویید؟‏
باید مردم را بیشتر آشنا کرد‏
ملت ایران همیشه از امیرکبیر ذکر خیر دارد‏
مقدس ها بیچاره مان می کنند‏
چرا جوانها عمامه اینها را برنمی دارند؟‏
بگوئید با خانمها در زندان چه کردند؟‏