حق رای

بیش از یک بار حق رای ندارم‏
زنها حق رای دارند‏