دستگیری امام

امشب اینجا نمانید‏
آمدند در را شکستند‏
والله من نترسیدم‏
یقین کردم می خواهند مرا بکشند‏
شما چرا متوحش هستید‏
آنها می ترسیدند، من دلداری می دادم‏
خیر اصلاً نترسیدم‏
همین حالی که الآن دارم‏
وقتی پیغام دادم مهر را پس بدهید‏
می خواستید نشان بدهید چنین جایی هست‏
چند اشکال در وضوی شما هست‏
چند اشکال در وضوی شما هست‏
مثل اینکه غافل از خدا شدم‏
ابداً نمی پذیرفتند
انگشتشان را پشت گردنشان مالیدند‏
این آلت دکتری تو است؟!‏
اگر ایران نفت نداشت‏
از من خیلی واهمه داشتند‏
مطالبم را در محکمه خواهم گفت‏
قلم و کاغذت را بردار و برو بیرون!‏
دستگاه قضائی ایران صلاحیت ندارد‏
اگر شاه به دریا انگشت بزند نجس می شود‏
برای شما ضرر دارد‏
می دانستم منظور آنها چیست‏
پاسخمان را بالای منبر می دهیم‏
طرفداران من الآن توی گهواره ها هستند‏
سماوری را کنار خود قرار دادند‏
تا مدرک نباشد نمی توانیم حرفی بزنیم‏
سخت ترین شبهای زندگی امام‏
اگر مطلبی شنیدید متین باشید‏
از همین امروز شروع کنیم‏