شهدای جنگ تحمیلی

افتخارم این است که بسیجی ام‏
با دیدن عکس شهدا ناراحت می شدند‏
بلافاصله اشک امام جاری شد‏
خیلی متاثر شدند‏