شهریه طلبگی

سراغ مرا می گرفتند‏
آقا پول نمی دهد‏
نمی توانم پولی به تو بدهم‏
اگر حاضری جهنم را تحمل کنی‏
مخارج اضافه نمی داد‏
دادن خرجی به آقا مصطفی روی حساب بود‏
به همۀ طلاب شهریۀ یکسان می دادند‏
سدّ تبعیض را شکستند‏
به همه یکسان بدهید‏
هندی یا ایرانی چه فرقی می کند؟‏
شهریه مساوی سامرا و نجف خود امتیاز است‏
نجف مانند امام ندیده است‏
پدرم مخارج متوسط زندگی مرا می دهد‏
مخارج اضافه نمی داد‏
نمی توانم پولی به تو بدهم‏
برای فرزندتان ماهیانه قرار می دهیم‏
به فرزندشان مثل همه شهریه می دادند‏
ظاهراً غرض جدّی نداشته اید‏
ظاهراً غرض جدّی نداشته اید‏