تکریم خانواده شهدا

برای آن نامه که نوشتم چه کردید؟‏
دستور دادند حقوقی معین شود‏
انگیزۀ تاسیس بنیاد 15 خرداد‏
تا این مادر شهید را نیاورید‏
مگر من چه کسی هستم؟‏
شب به منازل شهدا می رفتند‏
بگذارید راحت باشند‏
تا صدا را شنیدند حرکت کردند‏
آیا همین قدر کفایت می کند؟‏
تا گفتم خانوادۀ شهید است بلند شدند‏
به اینها رسیدگی کنید‏
از خانوادۀ شهدا باشند‏
غالباً از خانوادۀ شهدا بودند ‏
برای آنها متاثر هستم ‏
سلام مرا به خانواده های شهدا برسانید‏
بلافاصله برخاستند‏
هدیه را به خود آنان می دادند‏
گاهی پولی هم اضافه می کردند‏
به خودش بخشیدم ‏
مضایقه نکنید‏
شخصاً پیگیری می کردند‏
هر پانزده روز یک بار مانعی ندارد‏
عشق به بچه های شهدا‏
به فرزندان شهدا انعام می دادند‏
بچه های شهدا را می بوسیدند‏
یک هدیه ای به اینها داده شود‏
کودک شهید را بغل کردند‏
شما دعا کنید‏
خدا کند اینطور باشد که می گویید‏
بالاتر از مکه رفته است ‏
قیافۀ ایشان متغیر شد‏
با دیدن عکس شهدا ناراحت می شدند‏
بلافاصله اشک امام جاری شد‏
امید است راهشان را برویم‏
شما باید به من تسلیت بگویید‏
الآن بیاوریدش داخل‏
می خواستم دستش را ببوسم
ناگهان قیافه امام متغیر شد‏
برای دو شهید خیلی گریه کردند‏