انفجار دفتر ریاست جمهوری

بروید تحقیق کنید‏
امید است راهشان را برویم‏