معاشرت با دوستان

جلسۀ انس تشکیل می دادیم‏
شبهای پنج شنبه جمع می شدند‏
دوستان را تنها نمی گذاشتند‏
ناراحتی از دوستان سراغ ندارم‏
ثواب این کار را کمتر نمی دانم‏
تا آخر مجلس نشستند‏
نمی دانید من چه می کِشم‏
قدری بیشتر پیش ما بمان‏
این را ببرید برای مهمانها‏
دوستان را جلو می انداختند‏
از پشت سر می آمدند‏
به شرطی که غیبت نشود‏
اگر احتمال غیبت می دادند‏
غیبت امر حرامی است‏