حقیقت طلبی

سه نامۀ مستقل نوشت‏
خط آقای بهبهانی را نمی شناسم ‏
با چشم گریان خارج شدند‏
برای نجات آنها اقدام کنید‏
با ناراحتی عبایشان را انداختند‏
رفتند پیش آقای بروجردی ‏
تلگراف مفصلی زدند‏
حتی یک بار متزلزل نشدند‏