شهادت نواب صفوی

با چشم گریان خارج شدند‏
با ناراحتی عبایشان را انداختند‏
رفتند پیش آقای بروجردی ‏
تلگراف مفصلی زدند‏