شورای عالی فرماندهی سپاه

از جان ایشان محافظت کنید‏