زنان و مجلس

این طرح توطئه است
وظیفۀ زنها هم دخالت در سیاست است ‏
بر خانم ها تکلیف است‏
حضور خانم ها در مجلس لازم است ‏